Dofinansowanie

Program priorytetowy BOCIAN: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. 

Cel programu 
Ograniczenie  lub  uniknięcie emisji  CO2  poprzez  zwiększenie  produkcji  energii z  instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
 
Wybrane informacje o programie:
 
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 
7.1    Formy dofinansowania
Pożyczka. 
7.2  Intensywność dofinansowania
1)  intensywność  dofinansowania  dla  poszczególnych  rodzajów  przedsięwzięć,  o  których mowa w ust. 7.5 wynosi:
a)  elektrownie wiatrowe – do 30 %,
b)  systemy fotowoltaiczne – do 75 %,
c)  pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %,
d)  małe elektrownie wodne – do 50 %,
e)  źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,
f)  biogazownie  rozumiane  jako  obiekty  wytwarzania  energii  elektrycznej  lub  ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz  instalacji wytwarzania biogazu  rolniczego
celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%,
g)  wytwarzanie  energii  elektrycznej  w  wysokosprawnej  kogeneracji  na biomasę – do 75 %;
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
2)  przy określaniu poziomu dofinansowania należy uwzględniać przepisy dotyczące pomocy publicznej.
7.3  Warunki dofinansowania
1)  kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł;
2)  dofinansowanie  nie  może  być  przyznane  przedsięwzięciom,  które  otrzymały dofinansowanie z innych programów priorytetowych NFOŚiGW;
3)  oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie mniej niż  2%.  Wysokość  oprocentowania  opartego  na  stawce  WIBOR  na  dany  rok kalendarzowy, ustala się na podstawie wysokości tej stawki z ostatniego dnia roboczego poprzedniego  roku  kalendarzowego.  Odsetki  z  tytułu  oprocentowania  spłacane  są  na bieżąco  w  okresach  kwartalnych.  Pierwsza  spłata  na  koniec  kwartału  kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
4)  okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki;
5)  okres  karencji:  przy  udzielaniu  pożyczki  może  być  stosowana  karencja  w  spłacie  rat kapitałowych  liczona  od  daty  wypłaty  ostatniej  transzy  pożyczki,  lecz  nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
6)  pożyczka nie podlega umorzeniu.
7.4  Beneficjenci  
Przedsiębiorcy  w  rozumieniu  art.  43  (1)  Kodeksu  cywilnego  podejmujący  realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 

Ministerstwo Gospodarki 22 grudnia 2011 zgłosiło projekt ustawy regulującej pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (OZE). Jednym z najważniejszych założeń ustawy jest obniżenie wsparcia dla rozpowszechnionych w Polsce dużych fam wiatrowych, generujących obecnie wraz z współspalaniem około 90% energii z OZE. Według MG pomoże to zaoszczędzić do 1 mld złotych do 2030 roku, a zaoszczędzone pieniądze Ministerstwo planuje przeznaczyć między innymi na wsparcie fotowoltaiki i energetyki cieplnej wykorzystującej kolektory słoneczne.

Twórcy ustawy twierdzą, iż rozwiązania wprowadzane przez ustawę są zbliżone do tzw. „feed-in tariff”.

W ustawie pojawia się pojęcie „mikroinstalacji” – o mocy wytwórczej do 40kW. Tego typu przedsięwzięcia mają być zwolnione z większości obowiązków (rejestracji, uzyskania koncesji, prowadzenia rejestru wytworzonej energii). W przypadku wytwarzania energii na własny uzytek, ustawodawca zakłada możliwość odliczenia kosztu instalacji od podatku dochodowego (do 25% kosztów instalacji, maksymalne odliczenie to 10000 zł), zezwala się również na sprzedaż do 30% wytworzonej energii do Zakładu Energetycznego. ZE ma obowiązek odkupu wytworzonej energii elektrycznej po stawkach ustalanych corocznie przez Urząd Regulacji Energetyki. Dodatkowym wsparciem są tzw. Zielone certyfikaty (świadectwa pochodzenia energii), które zgodnie z projektem mają być przyznawane dla instalacji na okres 15 lat. Handel świadectwami pochodzenia odbywa się zarówno na Warszawskiej Giełdzie Towarowej, mogą być też odkupione przez ZE odbierający energię wyprodukowaną przez instalację OZE.

Dla przedsiębiorstw, które stworzą mikroinstalację przewidziano również dotacje z NFOŚiGW, preferencyjne kredyty z Banku Ochrony Środowiska, dopłaty do pożyczek, a także kredyty z możliwością częściowego umorzenia w przypadku osiągnięcia przez instalację zaplanowanych mocy.

Ministerstwo Gospodarki planuje również uproszczenie procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę mikroinstalacji, przyłączania mikroinstalacji do sieci energetycznej. Ustawa zamierza wprowadzić obowiązek wymiany urzadzeń kontrolno-pomiarowych (liczników) na nowe inteligentne liczniki rozliczające zarówno ilośc energii pobieranej z sieci energetycznej jak i ilośc energii wysyłanej do sieci, na koszt Zakładu Energetycznego. Przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej będzie według ustawy bezpłatne, jej koszt zostanie przeniesiony na Zakład Energetyczny odbierający energię.

Dotacje na cele związane z odnawialnymi źródłami energii można uzyskać na kilka sposobów:

Bank Ochrony Środowiska udziela osobom indywidualnym preferencyjnych pożyczek na inwestycje związane z energetyką odnawialną. Preferencyjny kredyt z Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) mogą uzyskać osoby fizyczne, podejmujące inwestycję w zakresie ochrony powietrza (Wspieranie zadań i programów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii., bądź Racjonalizacja zużycia energii, w tym termorenowacja)

Procedura:
Kredyty przeznaczone dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski kredytowe składane są w Banku.

Warunki kredytowania:
Kwota kredytu: do 70% kosztów zadania (w indywidualnych przypadkach do 90%),
Okres kredytowania: do 8 od lat, licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej,
Okres karencji: do 1 roku, licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej,
Oprocentowanie: zmienne, negocjowane, nie mniejsze niż 0,9 s.r.w. i nie mniejsze niż 3,5%
Możliwa refundacja wydatków poniesionych przez Klienta po dniu decyzji WFOŚiGW o przyznaniu dopłat a przed podpisaniem umowy kredytu – za zgodą Funduszu
Prowizje: zgodnie z taryfą opłat i prowizji BOŚ S.A.

Przykład:
Przykładowa, rzeczywista stopa oprocentowania kredytu wynosi 5,35% w skali roku, przy założeniach ( materiał pochodzi z serwisu www.bosbank.pl ):

– kwota kredytu – 80.000 PLN
– oprocentowanie – 4,73% p.a. (0,9 s.r.w. dla s.r.w. = 5,25%)
– okres kredytowania – 8 lat
– prowizja – 1.200 PLN (1,5% kwoty kredytu)

zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego